Enköpings roll i digitaliseringen av Sverige

”Digitaliseringen är början på en ny epok”. Så inleds det ”program” för digitalisering som Nya Moderaterna nyligen publicerade. Det är bra att Moderaterna nu slutligen har deklarerat en officiell uppfattning i ämnet. Regeringens digitaliseringskommission konstaterade i sin slutrapport våren 2017 att de politiska partierna har varit dåliga på att förhålla sig till en av vår tids mest utmanande förändringar. Kanske beror det på att det har varit flera andra stora frågor de senaste åren (t ex terrorism och migration) som har tagit medias och politikernas uppmärksamhet. Det kan också vara svårt att engagera sig i abstrakta ”ettor och nollor”, även om det är en verklighet som i slutändan kommer ha mycket stor påverkan på våra liv.

En del hävdar att digitalisering inte är någon ny företeelse. Det är i någon mening riktigt, för mycket som förr var ”analogt” har digitaliserats de senaste decennierna (foto, TV etc). Det som nu händer är att förändringstakten ökar dramatiskt när flera utvecklingslinjer samverkar. Det är bara 10 år sedan den smarta mobiltelefonen fick sitt genombrott (lanseringen av iPhone). De flesta av oss är numera uppkopplade mot Internet med bra kvalitet och när 5:e generationens mobila nätverk har fått ordentligt genomslag kommer få fundera över brist på kapacitet oavsett var du befinner dig. Slutligen har ”artificiell intelligens” med självlärande system gjort stora framsteg. Det som för några år sedan upplevdes som science fiction är nu verklighet och AI används redan inom flera områden i tillämpningar som dramatiskt ökar kapaciteten och vår förmåga. Det gäller inom allt från sjukvård till verkstadsindustri.

I Europa pågår flera stora initiativ som har till syfte att påskynda omställningen i industrin. Det här gäller naturligtvis även för svensk industri. Regeringen lanserade för ett par år sedan sitt (tyvärr tandlösa) ”Smart Industry”-initiativ och i somras etablerades Digitaliseringsrådet som ska hjälpa regeringen att prioritera rätt.

Även om digitalisering inte är en valvinnarfråga så är det viktigt att en kommande Alliansregering har en klar uppfattning och en agenda för hur vår internationella konkurrenskraft ska försvaras och att svensk Industri är ledande inom detta område.

Är då digitaliseringen/automatiseringen viktig för det kommunala arbetet i Enköping? Inte så förvånande är det retoriska svaret att det är mycket viktigt. Naturligtvis för effektiviseringen av den kommunala verksamheten (Managementkonsulten McKinsey hävdar i en alldeles färsk rapport att kommunerna kan spara upp till 1400 miljarder per år genom att digitalisera och automatisera, men också av andra orsaker. Några exempel på aktuella områden där digitalisering och ny teknologi kan göra skillnad är

Skola och utbildning – Regeringen lanserade i höstas en ” Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet” där man konstaterar att” det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten”. Kommunerna har som bekant ett stort ansvar (delat med Skolverket) för utbildning av svenska barn och ungdomar och med det skapandet av förutsättningar för det svenska samhället. Så i skolan handlar det både om att använda tekniken som ett pedagogiskt hjälpmedel och att verka för att våra barn ska vara attraktiva på en arbetsmarknad under snabb förändring.

Företagande – Företagandets villkor förändras också på många sätt genom digitaliseringen. Ny produktionsteknik med 3d- och 4d-skrivare och användandet av AI i alla steg från produktutveckling till kundsupport är ett par områden under förändring. Ny teknologi skapar nya behov och nya möjligheter. Vill vi att Enköping ska vara en kommun som är på tårna ska vi stötta företagarna i deras förändringsresa och vara hinderröjare, bl a genom att erbjuda tillämpad utbildning och ett bra innovationsklimat.

Migrationav nyanlända är en resurskrävande process som behöver stort engagemang och tydligt fokus. Digitala hjälpmedel kan bidra till att snabba på utbildningen av nyanlända och öka förståelsen för svenskt samhälle och kultur.

Smart City – är ett samlingsbegrepp för att använda digitalisering och ny teknologi för att hållbart utveckla samhällets infrastruktur och funktioner, framförallt i våra tätorter. Men det är också ett konkret sätt att öka kunskapen hos invånarna om den nya tidens möjligheter.

Det är lätt att glömma bort att ett nationellt perspektiv i det kommunala arbetet i slutändan är en förutsättning för att vi ska kunna ta tillvara kommuninvånarnas primära intressen som fungerande välfärdstjänster till en rimlig beskattning.

Moderaternas digitaliseringsambition