Smarta satsningar gör oss hållbarare

2014 skedde ett historiskt trendbrott. För första gången ökade inte de globala utsläppen av koldioxid trots att världsekonomin växte. Det är den dramatiska tillväxten inom förnybar energi som lett till detta och som bl a beror på att priserna på solceller sjunkit med 80 % sedan 2008. Som inom så många andra områden går utvecklingen rasande fort när det gäller kunskap och teknik som främjar ett hållbarare samhälle.

Oavsett vadsolar-panel-918492_1920
vi tror om människans tekniska innovationskapacitet och förmåga till anpassning så finns det ett par storheter som vi ändå måste förhålla oss till. Vi är snart 7 miljarder människor på en jord med begränsade resurser.

Det kan kännas övermäktigt för en människa i en stressig vardag med jobb, hämtning på dagis och skjuts till fotbollsträning etc. att tro att man kan påverka utvecklingen. Är man dessutom politiker eller tjänstemän i en kommunal verksamhet kan förmodligen strama budgetar och en strid ström av reformer och ökade krav skapa en känsla av maktlöshet.

Men det är nog trots allt så att vi alla i det lilla kan bidra på något sätt. Framförallt så kan vi bidra genom att flytta hållbarhetstänkande lite högre upp i vårt medvetande så att detta blir en mer naturlig del i vårt förhållningssätt.

Man brukar prata om hållbarhet i tre dimensioner

 • Ekologi – bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga
 • Ekonomi – hushåll med mänskliga och materiella resurser
 • Social hållbarhet – uppfyll grundläggande mänskliga behov

Det skulle kunna uppfattas som att dessa tre dimensioner är motverkande krafter som i någon mening är svåra få att samverka. Jag tror att det egentligen är tvärtom, att vi med ett kreativt tänkande, öppet förhållningssätt och intresse kan få dessa krafter att stimulera varandra och faktiskt även skapa kostnadsbesparingar och tillväxt.

Det är dock viktigt att den politiska ledningen i Enköping är tydlig med sina målsättningar och prioriteringar som vägledning för nämnderna och kommunens tjänstemän. Oavsett förvaltningsområde ska ett kreativt förhållningssätt till hållbarhetsaspekterna finnas när vi arbetar med samhällsutveckling. I dialogen med våra leverantörer och entreprenörer ska vi också vara tydliga med våra ambitioner.

Några exempel med potential:

 • Vi bygger de närmaste åren flera nya bostadsområden. I utformningen av detaljplanerna kan vi bli tydligare med kommunens förväntningar när det gäller ett hållbart samhälle. Effekterna med det skulle kunna bli
  • fler miljövänliga flerfamiljshus i trä som också har en bra kalkyl
  • Solceller som driver uppvärmning, annan elförsörjning och trafikbelysning
  • Smart hantering av dagvatten
  • Socialt trivsamma ”urban living”-miljöer med integrerad enklare trädgårdsodling och bra möjligheter till annan fritidsverksamhet.
  • Blandad bebyggelse med hyresrätter, ägarlägenheter och bostadsrätter (och småhus).
 • Enköping ligger vid Mälarens stora ”vattenreservoar” kanske kan vi kostnadseffektivt använda det vattnet för både kylning och värmning.
 • Varumärket ”Enköping, Parkernas stad” kan förstärkas och även involverar hållbarhet som begrepp. Utöver punkterna ovan så kan vi t ex
  • Jobba vidare med vårt fina dagvattenkoncept. Vi har redan nu två fina parker (Korsängen och Paddeborg) som tar hand om dagvatten från stora delar av Enköpings stad med omnejd. Om vi även integrera våra andra fina parker i dagvattenreningen kanske vi även kan ta hand om det dagvatten som idag rinner ut i Enköpingsån och göra parkerna ännu mer spännande.
 • En satsning i skolan på modernare pedagogik där man utnyttjar möjligheterna till digitalisering kan leda till färre förflyttningar av elever och lärare mellan olika skolor etc.

Att utveckla ett hållbart samhälle i ekonomisk och social balans och på ett rimligt sätt begränsar förbrukningen av våra begränsade resurser handlar ofta om att på ett klokt och intelligent sätt hitta smarta lösningar med god samhällsekonomi. Många frågor kring hållbarhet skulle, liksom (rikets) försvarspolitik och andra infrastrukturella frågor, kanske inte ens behöva vara partipolitik i traditionell mening, men dit har vi inte kommit ännu…